Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen

Er is binnen de vrijheidsbeweging een levendige discussie gaande over welke rechtsvorm het beste gehanteerd kan worden om het onrecht in de wereld te herstellen. In het huidige rechtssysteem, wordt vaak helemaal geen recht gesproken. Er is vaak sprake van klassenjustitie, waarbij de grootste schurken (de Cabal) vrijuit gaan. Ons huidige rechtssysteem zou je dus beter kunnen omschrijven als een onrechtssysteem.

By Ella Ster

De alternatieve rechtsvormen die vaak worden genoemd zijn onder andere: Common Law, natuurrecht, mensenrechten en tribal law. De definities van die verschillende rechtsvormen, en de implicaties die ze hebben is complexe materie, waar ik zeker geen expert in ben. Met mijn lekenkennis wil ik echter in begrijpelijk Nederlands toch wat helderheid scheppen zodat de basisprincipes beter begrepen worden. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn staan er onderaan dit artikel linkjes naar meer informatie.

Om een einde te maken aan het onrecht in de wereld — waarbij enerzijds de mensheid hun rechten en vrijheden zijn afgenomen door de pauselijke en koninklijke elite en anderzijds dezelfde elite de mensenrechten op grove wijze schendt en hiervoor nooit zijn berecht — is het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) opgericht. Het ITCCS baseert zich op rechtspraak die uitgaat van een combinatie van Common Law, mensenrechten en natuurrecht.

Common Law

Het verwarrende is dat er verschillende definities van de term Common Law worden gehanteerd. Een van die definities is wat je in het Nederlands zou vertalen als gewoonterecht. Dat betekent dat er rechtspraak wordt gedaan op basis van eerdere gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Het is de tegenhanger van het wettenrecht (of statutair recht) dat is gebaseerd op wetgeving (statuten) die door de overheid is bepaald en wordt opgelegd.

Het gewoonterecht is in West-Europa eeuwenlang de dominante rechtsbron geweest maar is vrijwel geheel verdrongen door het wettenrecht. Het Common Law-systeem wordt nog wel steeds toegepast in Common Wealth landen die gelieerd zijn aan de Britse Kroon: het Verenigd koninkrijk, Canada, Verenigde Staten, Australië. Het zal daarom geen toeval zijn dat de Common Law-movement juist in deze landen in opkomst is.

De definitie die het ITCCS voor Common Law hanteert is echter met name gebaseerd op het natuurrecht. Natuurrecht is verondersteld hoger of beter recht dat niet uit de wil van de overheid voortvloeit. Dit recht wordt dan ook beschouwd als van nature gegeven, gefundeerd in de natuurlijke orde der dingen. Ook het natuurrecht is de tegenhanger van het wetten- of statutair recht.

In de uitleg van natuurrecht en Common Law hieronder houd ik de definities aan die het ITCCS er aan gegeven heeft. Deze kun je lezen op de ITCCS-website.

Twee basisprincipes van Natuurrecht:

1. Alle dingen die bestaan zijn gemeenschappelijk bezit. Door de staat van de natuur heeft niemand meer recht op de aarde dan iemand anders.

2. De wet schaadt niemand. Voortkomend uit de Tien Geboden en de wet van God mag niemand zijn naasten schaden.
Natuurlijke vrijheid en de basisprincipes van Common Law gerechtshoven:

1. Elke man, vrouw en kind is van nature vrij geboren, gelijk en soeverein en bezit een inherente kennis over wat goed en rechtvaardig is. Als gevolg kan niemand onderworpen worden aan een externe autoriteit.

2. Deze persoonlijke soevereiniteit is een reflectie van het bredere Natuurrecht, waarbij al het leven in de natuur ondeelbaar is, geplaatst is in het gemeenschappelijke domein voor de overleving en het geluk van allen.

3. Het Natuurrecht leidt tot het gebruikelijke Gewoonterecht (Common Law) wiens doel is om de inherente vrijheden en soevereiniteit van mannen en vrouwen in de gemeenschap te beschermen door eigen vermogen en vrede tussen hen te handhaven. Common Law ontleent haar gezag aan de mensen zelf en van het vermogen van de mens om te weten wat rechtvaardig is en voor zichzelf over goed en kwaad te oordelen. Deze capaciteit wordt uitgedrukt door een jurysysteem van twaalf vrij gekozen mensen die het uiteindelijke recht spreken en het gezag zijn in het kader van Common Law en zijn rechtbanken.

4. Historisch gezien ontstond Common Law in Engeland (na de Normandische verovering in de 11e eeuw) als een bolwerk ter verdediging van het volk tegen de willekeur van de zelfbenoemde elites, vooral vorsten en pausen. De autoriteit van deze elite was op onnatuurlijke wijze verkregen door oorlogsvoering, gewelddadige veroveringen en diefstal van de aarde in plaats van door de instemming van de gemeenschap en haar basis, de goddelijke wet van vrede en gelijkheid. Deze elitaire overheersing kwam vooral op in het Romeinse Rijk en zijn opvolgers, de Roomse kerk, onder wiens overtuigingen ‘God’ een heerser en veroveraar (‘domine’) is, en waarbij alle mensen onderworpen zijn aan de paus.

5. Zo’n op verovering gebaseerde overheersing door de pauselijke en koninklijke elite leidde tot een juridisch systeem dat we kennen als civiel of continentaal recht en de overtuiging dat mannen en vrouwen niet de capaciteit en wijsheid bezitten en niet in staat zijn tot zelfbestuur. Alle wetten en gezag worden daarom extern verkregen, van statuten die bedacht en opgelegd worden door een heerser, ofwel een paus, een monarch of overheid.
Dit systeem ontstond uit de filosofie van Aristoteles en het Romeinse eigendomsrecht waarmee de creatie wordt verdeeld. Mensen worden daarbij als vee en bezit van anderen behandeld en ontdaan van inherente vrijheden. De mensen zijn dus in elk opzicht tot slaaf gemaakt, afgesneden van de vrijelijk gegeven wereld die gemeenschappelijk voor iedereen is. Dit slavernijsysteem rangschikt en categoriseert alle mensen en kent beperkte ‘vrijheden’ toe (slavernij-privileges) die opgesteld zijn door de heersers en beperkt door statuten.

6. Common Law en wettenrecht staan om die reden lijnrecht tegenover elkaar en zijn in strijd met elkaar. Ze kunnen niet verenigd worden, omdat ze voortkomen uit twee volledig verschillende begrippen met betrekking tot menselijkheid en rechtvaardigheid; Common Law ziet het leven als een vrij geschenk in gelijke mate aan iedereen geschonken, terwijl onder het wettenrecht het leven een voorwaardelijk privilege is en de mensheid als slavenbevolking gecontroleerd moet worden. Als gevolg daarvan opereren overheden in de praktijk volgens de civiele statutaire wetten en denigreren of negeren in alle opzichten het gewoonterecht door de regels van ontelbare door rechters gedomineerde gerechtshoven.

Dit is een beknopte samenvatting en vertaling van de bepalingen zoals ze op de website van het ITCCS staan gedefinieerd. De volledige Engelse tekst kun je hier lezen.

Iedereen is gelijkwaardig, niemand is onschendbaar

Het grote verschil met het huidige rechtssysteem is dat onder Common Law niemand onder een bepaalde autoriteit (zoals monarchen of andere staatshoofden) staat. Iedereen is gelijkwaardig, niemand is onschendbaar. Dat betekent dat koningen, koninginnen en andere staatshoofden, net als religieuze leiders zoals de paus, ook vervolgd kunnen worden.

Er kunnen in elk land Common Law-gerechtshoven worden opgericht, ongeacht of dat land een traditie in Common Law rechtsspraak heeft of niet. Deze Common Law-gerechtshoven zijn universeel en niet beperkt tot landsgrenzen of lokale wetgeving en hebben de rechtsbevoegdheid om elke kwestie of grief te berechten.

Het Common Law rechtssysteem is daarmee het meest toegankelijke rechtssysteem. Het is ook een democratisch rechtssysteem aangezien er er sprake is van juryrechtspraak. Deze jury moet uit 12 mensen bestaan. De jury heeft daarbij het laatste woord en bepalen de gerechtelijke uitspraak. Deze rechtszittingen hoeven niet in een officiële rechtbank plaats te vinden. De exacte procedure kun je hier lezen op de ITCCS-website.
De Amerikaanse Common Law movement

De Common Law movement in Amerika is wel geïnspireerd door het ITCCS maar is hier niet aan gelieerd. Een bekende speler op dit gebied is de organisatie National Liberty Alliance (NLA), die via juridische wegen de Amerikaanse rechtsstaat wil herstellen. Ze doet dit onder andere door het hanteren van Common Law. Zo worden er op eigen initiatief Common Law zittingen gehouden, via Skype of in de fysieke rechtbanken, mits ze de toegang tot deze rechtbanken krijgen. Op deze manier probeert men bij allerlei juridische misstanden het recht te herstellen.

Ook zijn mensen van de NLA regelmatig aanwezig bij reguliere rechtszaken. Zij boezemen de rechters, aanklagers en advocaten inmiddels zoveel angst in dat een zitting vaak wordt geschorst en men zich terugtrekt uit de zaak zodra men merkt dat er iemand van de NLA in de rechtszaal zit. Dit is het gevolg van diverse aanklachten die persoonlijk tegen rechters en aanklagers ingediend zijn, naar aanleiding van gerapporteerde juridische misstanden.

Daarnaast heeft de NLA een groot aantal juridische documenten verspreid aan alle federale rechtbanken, het congres, de media, alle senatoren, sheriffs, staatsmilities, et cetera. Hun meest spraakmakende document is de Mandemus, een juridische aanklacht van hoogverraad tegen de Amerikaanse regering en Obama. In het artikel “Het uur van de waarheid” kun je daar meer over lezen.

Handhaving en arrestaties

Voor zowel de Amerikaanse Common Law movement als het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) en ICLCJ (International Common Law Court of Justice) geldt dat ondanks dat hun stukken en aanklachten juridisch goed onderbouwd zijn, het gebrek aan handhaving op dit moment het grootste euvel is. Pas als er gevolg gegeven kan worden aan de veroordelingen en de schuldigen (zoals de paus en koningin Elizabeth) worden gearresteerd, kan deze Common Law movement pas echt tot een verandering in de huidige rechtsstaat en machtsstructuur zorgen.

Los van deze rechtshandhaving zorgt de Common Law movement zeker ook voor een bewustzijns-verandering. Als mensen ervan doordrongen raken dat geen enkele autoriteit boven hen staat en zij zelf deze autoriteit kunnen terugclaimen, zal de Cabal hun macht verliezen. De Cabal zal zich dan moeten verantwoorden voor de grove schendingen van mensenrechten, genocide, ecocide en andere gruwelijke misdaden die ze gepleegd hebben. Ik denk dat het van het grootste belang is dat deze rechtszittingen in totale openheid plaatsvinden en door alle grote mediakanalen bericht worden.

Het nut van openbare tribunalen

Naast het feit dat het van groot belang is dat het recht zegeviert en de Cabal hun verdiende straf krijgen, wat deze straf ook inhoudt, is een openbare rechtszaak voor de mensheid een belangrijke schakel in het ontwakings- en bewustwordingsproces. Pas als mensen doordrongen raken van wat er voor gruwelijke dingen achter de schermen hebben plaatsgevonden, kan er lering uit getrokken worden hoe we als collectief kunnen voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Pas als de mensheid deze lessen heeft geleerd kunnen we collectief toewerken naar een betere wereld en een Gouden Toekomst.

> Lees ook het artikel: ‘De opkomst van Kevin Annett en het ITCCS en het plan om hem neer te halen

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Definities natuurrecht en Common Law op website ITCCS
Common Law oftewel gewoonterecht
Natuurrecht
Common Law: National Liberty Alliance
Juridische documenten, zoals aanklacht tegen paus Joseph Ratzinger en koniningin Elizabeth Windsor en arrestatiebevel paus Francis
Manifest van het Volkstribunaal en andere downloads over Common Law

Tagged :

Amerikanen zijn optreden politie zat (video)

stopWe hebben het afgelopen jaar talloze voorbeelden gezien van het optreden van de politie in Amerika.

Hoe onschuldige burgers het slachtoffer worden van de willekeur van volkomen doorgeslagen politieagenten.

Dit is niet zonder gevolgen gebleken want nu zijn er meer en meer Amerikanen die als reactie op het vaak totaal onredelijk optreden van de politie een houding hebben ontwikkeld van “maling hebben aan de politie”.

Mensen worden zich steeds bewuster van het feit dat ze naast plichten ook rechten hebben onder de grondwet. Hierdoor zijn ze niet langer van plan om met zich te laten sollen. De manier waarop men dit in de praktijk doet is alles waar mogelijk vastleggen op smartphones en dergelijke en dit verspreiden via sociale media en alternatieve nieuwswebsites.

In Amerika worden er regelmatig wegblokkades neergezet door de politie en federale agenten die zeggen dat ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld illegale immigranten.

Waar burgers nu regelmatig gebruik van maken is het recht dat ze geen antwoord hoeven geven op vragen die hen worden gesteld. De rechtbanken hebben geoordeeld dat de politie het recht heeft om dergelijke blokkades neer te zetten, maar ook dat mensen die worden gestopt, mogen zwijgen en weigeren om hun auto te laten doorzoeken, tenzij ze worden aangehouden.

Ze mogen pas worden aangehouden als de politie “redelijke gronden” heeft om hen als verdachte aan te merken of dat ze geloven dat degene in kwestie een wet heeft overtreden. De politie zal dit niet zo snel doen bij een willekeurig gestopte automobilist, omdat dit allerlei administratieve procedures met zich meebrengt en hun superieuren dan ook wel resultaat wensen te zien.

Bij een wegblokkade waarbij iedereen wordt gestopt en enkele vragen wordt gesteld en misschien routinematig in de kofferbak wordt gekeken, heeft de politie dus geen reden om een willekeurige automobilist aan te merken als verdachte. De eerste vraag die wijs geworden Amerikanen dan ook stellen is: “Ben ik aangehouden?”

Om daarna te zeggen dat ze niet verplicht zijn om te antwoorden.

Hoe dat in de praktijk gaat, is te zien in de volgende compilatievideo, waarin verschillende mensen te zien zijn die worden gestopt bij een wegblokkade en weigeren om antwoord te geven of mee te werken.

[iframe]<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/WKiYpsQhZsI” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe> [/iframe]

Dit schijnt op dit moment als een soort golf door Amerika te gaan, waarbij het internet en dan met name de alternatieve media een belangrijke rol spelen.

De manier waarop dit gebeurt, is ook een goede. Zoals je ook kunt zien in de video blijven de mensen beleefd, ze reageren niet agressief, maar laten de politie heel duidelijk merken dat ze weten wat hun wettelijke rechten zijn. Ook dit kun je zien als een vorm van “non compliance”, het niet meewerken aan het systeem, volledig binnen de wettelijke kaders.

Op dit moment zal misschien nog 99 procent van de bevolking gehoor geven aan de bevelen die door het autoraam naar binnen worden geslingerd, simpelweg omdat ze niet weten dat ze ook rechten hebben. Echter, de mensen leren snel en dat is bemoedigend.

Zoals David Loy van The American Civil Liberties Union zegt:

“Wij vinden dat “checkpoints” waarbij mensen zonder dat ze verdacht zijn, worden gestopt een kenmerk van een politiestaat en niet die van een vrij land”.

Bron:

CBC

Tagged : / /

Trust law uitgelegd door Karel

Karel; Ik ben de laatste dagen in TRUST law en geschiedenis gedoken en ben er nu achter hoe we door de overheid en het vaticaan opgelicht worden. Waar wij in leven is de moderne versie van de inquisitie die hun zondaars hun zonden laat afkopen.

Papal.bullHet Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat  (een TRUST) van Julius Caesar werden in 1302 opgericht met de pauselijke acte Unam Sanctum (http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1302_unam_sanctam.html) Link doesn’t work anymore. In die acte beweert het Vaticaan de executeur te zijn van het testament van Jezus Christus (de bijbel) en claimt namens deze het eigendom van de planeet aarde met alles wat er los en vast op zit. Het Vaticaan is nu een kerk, voorheen was het een secte.

In 1455 maakt Nicholas V de pauselijke acte Romanus Pontifex op. http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1455_romanus_pontifex.html. Deze acte claimt alle zielen op aarde en stelt elke ziel veilig in een TRUST. Voor het gemak noem ik die de ZIEL. Deze trust word tot op de dag van vandaag voor ons door het Vaticaan beheerd.

acte-Aeterni-Regis-1481In 1481 maakt Sixtus IV de pauselijke acte Aeterni Regis op. http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1481_aeterni_regis.html Link doesn’t work anymore.. Deze acte claimt alle mensen op aarde in TRUSTs die ik LICHAAM zal noemen.

In 1537 maakt Paul III de pauselijke acte Convocation op. http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1537_convocation.html. Link doesn’t work anymore.. Deze acte claimt alle aardse bezittingen in TRUSTs die ik BEZITTINGEN zal noemen. Hierin wordt door het Vaticaan een bedrag gestort en belegd als vergoeding voor jouw aandeel in de grondstoffen van de aarde.
Als we geboren worden richt de Rooms-Katholieke kerk 3 TRUSTS voor je op; ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN. ZIEL blijft in de kluis van het Vaticaan. LICHAAM en BEZITTINGEN worden doorgegeven aan de Staat der Nederlanden NV die deze inbrengt in een Cestui Que TRUST genaamd (in mijn geval) © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. Merk daarbij op dat dat in italics geschreven is.

Cestui-Que-trustEn hier komen we bij het geboortecertificaat. Heb je al gemerkt dat als je ergens met je geboortecertificaat zwaait dat dat bijna als knoflook voor vampiers is? Dat komt omdat dat het enige papier is waar hun handtekening op staat. Een handtekening is een belofte. In dit geval de belofte een goed TRUSTEE te zijn voor de TRUST (en dit is afdwingbaar met geweld). Dat dit voor ons zo belangrijk is zal ik zo uitleggen.

Omdat op 7 jarige leeftijd er niets meer vernomen is van degene op het geboortecertificaat word deze volgens Admirality Law geacht overleden te zijn. De Cestui Que TRUST  © HENDRIK CHARLES BAGCHUS wordt dan geregistreerd als “vermiste cargo” en ondergebracht in een nieuwe Cestui Que Vie TRUST genaamd © HENDRIK CHARLES BAGCHUS (dit keer dus niet in schuine leestekens). Dit is de trust waarin ‘het leven’ van deze persoon bewaard wordt. Als je op je 18e jaar een BSN nummer aanvraagt dan wordt deze trust door ons ‘nieuw leven’ ingeblazen. Maar omdat wij ons lichaam niet geclaimd hebben als de onze blijft de Cestui Que trust buiten ons gezichtsveld.

 

Wat is een TRUST?
Een TRUST is een juridische constructie waarmee een waardevol bezit door derden beheerd kan worden. Toen de kruisridders massaal op oorlogspad gingen om rijkdom te stelen bij een concurrerende religie kwam het vaak voor dat ze “missing in action” raakten pas na jaren weer terug kwamen. Om er voor te zorgen dat ondertussen hun kastelen niet in verval raakten richtten zij een TRUST op voor het beheer van een ridder zijn landgoed en financiele zaken. In een trust spelen een aantal partijen een rol.

Trust_Diag2

REQUESTOR
Deze vraagt de oprichting van de TRUST aan. Meestal is de REQUESTOR ook de BENIFICIARY

BENIFICIARY
Dit is de begunstigde van de TRUST. In nederlands ondernemingsrecht is dit de aandeelhouder. Het is de BENIFICIARY die de EXECUTOR aanstelt.

EXECUTOR
Dit is degene die de bevelen geeft aan alle andere mensen. In nederlands ondernemingsrecht is dit de Directeur of Chief Executive Officer (C.E.O.). Deze behoort niet bij het personeel en zijn wil is wet. De EXECUTOR kan ook BENIFICIARY (DGA: Directeur Groot-Aandeelhouder) zijn.

ADMINISTRATOR
Deze heeft vergelijkbare bevoegdheden als de EXECUTOR, echter is daar ondergeschikt aan. De ADMINISTRATOR behoort wel tot het personeel. De ADMINISTRATOR kan door de EXECUTOR ontslagen worden.

TRUSTEE
Deze titel klinkt heel aardig maar dit is het laagste van het laagste, de “hot patato” die niemand wil zijn. De TRUSTEE is belast met het onderhoud van de in de TRUST ingebrachte goederen. Omdat de kasteelheren bij terugkomst van hun rooftochten graag weer op de troon plaats wilden nemen is de rol van TRUSTEE met geweld afdwingbaar. Als de opzichter na terugkomst van de ridder niet uit het kasteel vertrekt wordt deze er met geweld uitgezet. Een TRUSTEE kan door de EXECUTOR of ADMINISTRATOR ontslagen worden.

 

De reden dat de overheid zo zenuwachtig wordt van het zien van een geboorteacte is omdat daar hun handtekening op staat, als TRUSTEE !!!

Wat wij denken dat een Persoon is, blijkt toch iets anders te zitten dan wij denken. Wij denken aan een persoon als jij of ik of hij. Maar een Persoon is een TRUST, een corporatie waar iedereen in kan deelnemen. De overheid is de TRUSTEE. Zij hebben de belofte gedaan goed voor ons te zorgen. Op het moment dat ik aangehouden word door een politie agent en ik mij als de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS identificeer, dan wordt de politieagent ook die persoon, in de rol van TRUSTEE. Het is immers een publieke functie, oftewel een PUBLIC SERVANT.

Direct daarop veranderd hij zijn rol naar ADMINISTRATOR. Bij afwezigheid van de EXECUTOR is hij gerechtigd de bevelen te geven. Omdat hij geen bevelen hoort neemt hij automatisch aan dat degene die zich ook als deze persoon geidentificeerd heefd dan wel een (onbekende) TRUSTEE moet zijn. En die rol is afdwingbaar dus als je niet doet wat de ADMINISTRATOR zegt word je in een warenhuis opgesloten (de vermiste cargo is dan gevonden en veilig opgeborgen) of schiet ie je dood als je je verzet.

Omdat je gezondigd hebt moet je voorkomen bij de rechtbank. Daar zitten allemaal mensen in zwarte jurken omdat het priesters zijn. De rechter is de TRUSTEE van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. De bode maakt onder het Zaaknummer als naam een CONSTRUCTIVE TRUST aan waar hij zelf de REQUESTOR van is, en stelt de rechter aan als TRUSTEE en ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK. De rechter stelt de aanklager aan als EXECUTOR. De rechter vraagt nu naar “de gedaagde” zijn naam.

Zodra iemand zich met zijn naam identificeert wordt deze BENIFICIARY van de RECHTZAAK. De rechter switcht nu van rol met de gedaagde. De gedaagde neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt BENIFICIARY van de RECHTZAAK.
Als je je zonden opbiegt krijgt de aanklager van de rechter de titel BENIFICIARY en de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar de gedaagde, die het vonnis namens de BENIFICIARY als EXECUTOR moet uitvoeren.

 

Dit is een ‘knippen-en-scheren’ toneelstuk omdat zowel de rechter, de aanklager, de bode en zelfs je eigen advokaat, zonder dat jij dat weet, (net zoals de nutsbedrijven) een greep mogen doen in het Cestui Que TRUST fund waar al jouw bezittingen in belegd worden. Wij worden hier opgelicht op een schaal die voor ons onvoorstelbaar is. Dit “afromen” gebeurt in opdracht van “Rome” en het vaticaan is de uiteindelijke begunstigde van een aanzienlijk deel van de belasting en boetes die wij geacht worden te betalen. Het is de moderne Inquisitie die hedendaagse aflaten int.

 

Ik heb een keer gemerkt  dat toen ik tegen een politieagent zei dat ik de Executeur en enige begunstigde ben van de persoon © HENDRIK CHARLES BAGCHUS, hij toen heel voorzichtig werd. Alleen begreep ik toen nog niet waarom.

 

Wij zijn soeverein en wij hebben het eigendom van de Persoon geclaimd. Wij zijn dus behalve begunstigde BENIFICIARY, ook de EXECUTOR. Wij zijn gewend ons te gedragen als TRUSTEE. Als wij ons identificeren als EXECUTOR en enige BENIFICIARY, dan kunnen wij hen de functie van TRUSTEE toebedelen en hen verbieden als ADMINISTRATOR op te treden. Zodra zij erkennen een publieke functie te vervullen worden zij PUBLIC SERVANT en werken zij als TRUSTEE voor de TRUST waar wij directeur van zijn! Joepie J In theorie kunnen wij hun rol zelfs met geweld afdwingen.

 

Ik heb gisteren een aanmaning gestuurd naar Burgemeester van Amsterdam. Die brief heeft de volgende aanhef:

Geachte heer van der Laan,

Op 16 november 2013 zond ik de heer Willem-Alexander van Amsberg mijn Verklaring van Begrip en Intentie (VBI)  toe welk verdag zes weken later door uw staatshoofd werd geratificeerd. Het VBI is de wetgeving zoals overeengekomen met de Staat der Nederlanden NV, met instemming en goedkeuring van uw staatshoofd tot stand gekomen.

Op 27 november 2013 zond ik u aangetekend een kopie van deze wetgeving. Ik refereer hierbij aan deze wetgeving (NOTICE to AGENT is NOTICE to PRINCIPAL; NOTICE to PRINCIPAL is NOTICE to AGENT)  en de inhoud van deze wetgeving wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.

Ik, karel; v/d familie bagchus ben de enige begunstigde aandeelhouder (BENIFICIARY) en Chief Executive Officer (EXECUTOR) van de Persoon (TRUST) genaamd © HENDRIK CHARLES BAGCHUS. Ik heb U, Korpsbeheerder Amsterdam-Amstelland, een publiek ambtenaar (PUBLIC SERVANT) met belangrijke taken belast. Ik constateer dat uw uw werk niet goed doet.

Ik heb de volgende zaken met u te bespreken:

[…]

 

Nu zijn de rollen dus omgekeerd.

Groetjes,

karel

Tagged : / /

Black’s Law – Queen Vallahra Renita El Harre, Bey

[iframe]<iframe width=”420″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/mTjIuGQyDg0″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

This is about Blacks Law dictionary.
It shows how the law uses words with often 2-3 meanings (amongst other things) to keep you dumb and down.

By; Queen Vallahra Renita El Harre, Bey. She is a Moorish queen. She has quite a few videos out. Do a search on her name to find more.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

hof voor rechten van de mens

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitspraken van het hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in beroep, behalve bij de Grote Kamer van het hof zelf. Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt.

Zelfs “bindend” blijkt echter geen afgebakend juridisch begrip. Het Duitse Grondwettelijke Hof te Karlsruhe vonniste op 19 oktober 2004 dat Duitse rechters de uitspraken van het Europees Hof niet mogen negeren. De Duitse grondwet gaat echter boven het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

europees hofHet Europees Hof voor de Rechten van de Mens baseert zijn uitspraken op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het hof bestaat uit 47 rechters, één namens elke lidstaat van de Raad van Europa. President anno 2010 is de Fransman Jean-Paul Costa.

Lees verder op http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Hof_voor_de_Rechten_van_de_Mens

Website van het Hof voor de rechten van de Mens http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_En/

Tagged : / /

Know Your Rights – Stop Stopping Me – Im Not Obliged

Uploaded to Youtube on Jan 26, 2012

Perfect Example Of Standing Up For Your Rights.

Learn What Your Inalienable Rights Are And Stand Up For Your Self. Policemen Committing assault.

Keep your Eyes on Your Monitors For:

http://www.Reclaim-Reality.com but for the meantime come check out our Facebook page or hit us up on Twitter

https://twitter.com/#!/ReclaimReality

‘The Best Way To Predict Your Future Is To Create Your Own”

[iframe]<iframe width=”640″ height=”480″ src=”http://www.youtube.com/embed/KIknQ8ZP1kA” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

 

Tagged : /

Sovereign freeman in court bench Trial – Full Audio

Published on Youtube on Jun 12, 2012

REMEDY AND RECOURSE
Every system of civilized law must have two characteristics: Remedy and Recourse. Remedy is a way to get out from under that law. The Recourse is if you have been damaged under the law, you can recover your loss. The Common Law, the Law of Merchants, and even the Uniform Commercial Code all have remedy and recourse, but for a long time we could not find it. If you go to a law library and ask to see the Uniform Commercial Code, they will show you a shelf of books completely filled with the Uniform Commercial Code. When you pick up one volume and start to read it, it will seem to have been intentionally written to be confusing. It took us a long time to discover where the Remedy and Recourse are found in the UCC. They are found right in the first volume, at 1-207 and 1-103.

REMEDY
The making of a valid Reservation of Rights preserves whatever rights the person then possesses, and prevents the loss of such rights by application of concepts of waiver or estoppel. (UCC 1-207.7) It is important to remember when we go into a court, that we are in a commercial, international jurisdiction. If we go into court and say, “I DEMAND MY CONSTITUTIONAL RIGHTS,” the judge will most likely say, “You mention the Constitution again, and I’ll find you in contempt of court!” Then we don’t understand how he can do that. Hasn’t he sworn to uphold the Constitution? The rule here is: you cannot be charged under one jurisdiction, and defend under another. For example, if the French government came to you and asked where you filed your French income tax in a certain year, do you go to the French government and say, “I demand my Constitutional Rights?” No. The proper answer is: THE LAW DOESN’T APPLY TO ME–I’M NOT A FRENCHMAN.

You must make your reservation of rights under the jurisdiction in which you are charged–not under some other jurisdiction. So in a UCC court, you must claim your reservation of rights under the U.C.C. 1-207. UCC 1-207 goes on to say: When a waivable right or claim is involved, the failure to make a reservation thereof, causes a loss of the right, and bars its assertion at a later date. (UCC 1-207.9) You have to make your claim known early. Further, it says: The Sufficiency of the Reservation–Any expression indicating an intention to reserve rights, is sufficient, such as “without prejudice”. (UCC 1-207.4) Whenever you sign any legal paper that deals with Federal Reserve Notes–in any way, shape or manner–under your signature write: Without Prejudice UCC 1-207. This reserves your rights.

You can show, at 1-207.4, that you have sufficiently reserved your rights. It is very important to understand just what this means. For example, one man who used this in regard to a traffic ticket was asked by the judge just what he meant by writing -without prejudice UCC 1-207′ on his statement to the court. He had not tried to understand the concepts involved. He only wanted to use it to get out of the ticket. He did not know what it meant. When the judge asked him what he meant by signing in that way, he told the judge that he was not prejudiced against anyone…. The judge knew that the man had no idea what it meant, and he lost the case. You must know what it means.

WITHOUT PREJUDICE UCC 1-207

When you use -without prejudice’ UCC 1-207 in connection with your signature, you are saying: -I reserve my right not to be compelled to perform under any contract or commercial agreement that I did not enter knowingly, voluntarily and intentionally. And furthermore, I do not accept the liability of the compelled benefit of any unrevealed contract or commercial agreement.’ What is the compelled performance of an unrevealed commercial agreement? When you use Federal Reserve Notes instead of silver dollars, is it voluntary? No. There is no lawful money, so you have to use Federal Reserve Notes–you have to accept the benefit.

The government has given you the benefit to discharge your debts with limited liability, and you don’t have to pay your debts. How nice they are! But if you did not reserve your rights under 1-207.7, you are compelled to accept the benefit, and are therefore obligated to obey every statute, ordinance and regulation of the government, at all levels of government–federal, state and local. If you understand this, you will be able to explain it to the judge when he asks. And he will ask, so be prepared to explain it to the court. You will also need to understand UCC 1-103–the argument and recourse. If you want to understand this fully, go to a law library and photocopy these two sections from the UCC. It is important to get the Anderson edition. Some of the law libraries will only have the West Publishing version, and it is very difficult to understand. In Anderson, it is broken down with decimals into ten parts and, most importantly, it is written in plain English.

[iframe]<iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/HjAUj26CCC4″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

 

Tagged : / /

Geboorte en slaaf worden

Een korte introductie van een grote onthulling uit het huidige systeem van Nederland. Wat gebeurt er bij onze geboorte en hoeveel invloed heeft dit op de rest van ons leven? Het gaat hier om hoe de staat de bevolking ziet en hoe zij haar behandelt. En bovenal, hoe we daar verandering in kunnen brengen.

[iframe]<iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.youtube.com/embed/NEqnA42UTIQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>[/iframe]

Wilt u weten hoe u uw eigen soevereiniteit als mens terugkrijgt en wat de voor- en nadelen hiervan zijn in ons huidige systeem? Of wilt u zich aansluiten bij de groep mensen die reeds haar eigen soevereiniteit claimt? Stuur dan een email naar: [email protected]